Disclaimer

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Basta Gitaren. Basta Gitaren houdt deze website zo actueel mogelijk, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Teksten en tarieven op de site

De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.

Externe informatie

Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site

Het is de gebruiker van de website van Bast Gitaren toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site.

Algemene Voorwaarden voor cursus / workshops instrumentenbouw Basta Gitaren

Door u op te geven voor de door Basta Gitaren verzorgde cursus / workshops instrumentenbouw verplicht u zich tot het naleven van de algemene voorwaarden zoals die gelden binnen Basta Gitaren.
Art. 1: Totstandkoming cursusovereenkomst
1. Aanmelding voor een cursus geschiedt mondeling of schriftelijk bij de organisatie van de cursus. Betreffende iedere aanmelding wordt een aanmeldingsformulier opgemaakt, behelzende de gegevens van de deelnemer en de cursus. Minderjarige deelnemers dienen het formulier te laten ondertekenen door ouder of voogd.
2. Dit formulier geldt als bevestiging van de totstandkoming van een cursusovereenkomst met Basta Gitaren.
3. Indien het aantal deelnemers het aantal beschikbare plaatsen dreigt te overschrijden, zal hiervan melding worden gedaan. Er wordt dan geen aanmelding meer geaccepteerd. De datum waarop het formulier in bezit is van Basta Gitaren, is bepalend voor wie als deelnemer kan worden ingeschreven.
4. De cursus zal wekelijks plaatsvinden op vaste tijden, tenzij anders overeengekomen tussen de organisatie en de deelnemer(s).
Art. 2: Betaling
1. De cursusprijzen zijn geldig gedurende het gehele cursusseizoen onder voorbehoud van drukfouten.
2. Het cursusgeld bedraagt € 96,= per vier keer / workshops en moet voorafgaand deze periode van vier weken / workshops door iedere deelnemer worden voldaan.
3. Aan het eind van een periode van ca. vier cursusavonden moet iedere deelnemer de door hem of haar reeds in gebruik genomen onderdelen / materialen betalen.
Art. 3: Cursusgelden
1. De cursusprijzen gelden per persoon. In deze prijzen zijn uitsluitend begrepen de diensten en voorzieningen in het cursusprogramma genoemd.
2. De gepubliceerde cursusprijs is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, belastingen en voorwaarden, zoals Basta Gitaren bekend waren op de dag van publicatie van het cursusprogramma.
3. In geval van wijziging van prijzen, geldkoersen, belastingen of voorwaarden als bedoeld, behoudt Basta Gitaren zich het recht voor tot wijziging van de cursusprijs, waarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk veertien dagen voor de dag van aanvang, mededeling wordt gedaan aan de deelnemer. Bij gebreke van deze mededeling blijft de overeengekomen prijs geldig.
4. Evidente fouten en vergissingen in deze voorwaarden binden Basta Gitaren niet.
Art. 4: Verzekeringen
1. Er worden géén verzekeringen door Basta Gitaren voor de deelnemer afgesloten. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor alle door hem gewenste verzekeringen.
Art. 5: Wijziging door de deelnemer
1. Tot één maand voor aanvang van de cursus kan de deelnemer wijziging in de cursusovereenkomst verzoeken, die alsdan voor zover mogelijk zal worden aangebracht, onder voorwaarde dat de deelnemer de nieuwe cursusprijs voldoet. Onder wijziging wordt hier mede begrepen vervanging door een andere deelnemer. Afwijzing van dit verzoek zal door Basta Gitaren met redenen worden omkleed.
2. Wordt een verzoek ondanks afwijzing gehandhaafd, dan geldt dit als annulering van de cursusovereenkomst en zullen de annuleringsbepalingen van toepassing zijn.
Art. 6: Annulering door de deelnemer
1. Indien de cursus wordt geannuleerd door de deelnemer zijn de volgende bedragen verschuldigd:
a. Cursusgeld tot en met de laatste cursusdag van de vierweekse periode waarin de deelnemer op dat moment bezig is.
b. Prijs van alle tot die tijd in gebruik genomen materialen en onderdelen.
2. Het annuleren van de cursusovereenkomst door de deelnemer kan mondeling of schriftelijk geschieden.
Art.7: Wijziging en annulering door Basta Gitaren
1. Wanneer het aantal ingeschreven cursisten voor een bepaalde dag in de week minder bedraagt dan 2, behoudt Basta Gitaren zich het recht voor de instrumentenbouw cursus te annuleren.
2. Gewichtige redenen geven Basta Gitaren het recht de cursus te annuleren of daarin wijzigingen aan te brengen. Onder gewichtige redenen worden verstaan omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de cursus, zoals door niet meer de beschikking te hebben over ruimte voor de cursus, mechanische pech, oorlogshandelingen, natuurrampen, staking, ziekte , e.d.
3. Annulering tijdens de cursus. Indien vorenbedoelde omstandigheden zich voordoen tijdens de cursus, is Basta Gitaren gerechtigd de cursusovereenkomst voor de verdere duur van de overeenkomst te annuleren. Basta Gitaren is alsdan verplicht de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Indien Basta Gitaren zich door deze annulering kosten, die in de cursusprijs zijn inbegrepen, bespaart, heeft de deelnemer voor zijn deel recht op het bedrag van de besparing.
4. In geen der genoemde gevallen heeft de deelnemer enig meer of ander recht dan omschreven, behoudens het geval van wanprestatie door Basta Gitaren.
Art. 8: Afwezigheid van deelnemer.
1. Indien door omstandigheden een deelnemer afwezig is, wordt het voor de desbetreffende dag betaalde cursusgeld niet gerestitueerd.
Art.9: Aansprakelijkheid
1. Basta Gitaren is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal, verlies, letsel, of ongeval, berokkend aan de deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dit zou ontstaan. Ook wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat door gebruik van enige, door Basta Gitaren beschikbaar gestelde accommodatie, gereedschappen en materialen.
2. Basta Gitaren is niet aansprakelijk voor het behaalde resultaat gedurende de cursus.
Art.10: Verplichtingen van de deelnemer
1. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Basta Gitaren ter bevordering van een goede en veilige uitvoering
van de cursus en is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen.
2. De deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren zodanig dat een goede en veilige uitvoering van de cursus daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Basta Gitaren van (voortzetting van) de cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer. Restitutie van het cursusgeld of een gedeelte van het cursusgeld, kan worden verleend, indien de betrokken deelnemer terzake van zijn uitsluiting geen verwijt treft.
Art.11: Rente en incassokosten
1. De deelnemer die niet tijdig aan een geldige verplichting jegens Basta Gitaren heeft voldaan is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50,=.